Cổng Thanh toán trực tuyến UEH

Không sử dụng tiền mặt, nhanh chóng, tiện lợi

KHOẢN THU KHÁC

Các đợt thu ngắn hạn không theo danh sách như ôn thi, bổ túc kiến thức, lệ phí thi, các khoản lệ phí.