Cổng Thanh toán trực tuyến UEH

Không sử dụng tiền mặt, nhanh chóng, tiện lợi

PHÍ NIÊN CHẾ, CÁC HỆ ĐẶC BIỆT KHÁC

Học phí theo học kỳ, theo đợt thu: Đại học chính quy (từ khóa 34 trở về trước), Đại học chính quy chất lượng cao (từ khóa 39 trở về trước), Đại học chính quy cử nhân tài năng ISB, Nghiên cứu sinh, Cao học ISB, Nghiên cứu sinh ISB.