(Nhập CMND/ID và nhấn "Tìm" để tìm thông tin. Nếu không tìm thấy thì thêm Họ và tên rồi bấm "Tiếp tục")