Hướng dẫn thanh toán học phí nhập học khoá 43 - Đại học chính quy (tuyển sinh năm 2017)