1
Chọn đối tượng thu
2
Chọn khoản nộp
3
Xác nhận thanh toán
4
Kết thúc
...
(nhập mã sinh viên và nhấn để tìm thông tin)
Tiếp tục